تایید

خرید و فروش دستگاه جوجه کشی فوق هوشمند و ماشین جوجه کشی تمام اتومات

شانه 96 عددی تخم بلدرچینشانه 96 عددی تخم بلدرچین 3,300 تومان پلاستیک نرم - موجودی: 126
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرندهکنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 210,000 تومان 200,000 تومان با سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 7
باسنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق + پیامکی
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرندهکنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 265,000 تومان 255,000 تومان با سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 6
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
126 تایی استیل + کنترل با موبایل126 تایی استیل + کنترل با موبایل 710,000 تومان 700,000 تومان هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی: 15
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
42 تایی استیل 42 تایی استیل 480,000 تومان 480,000 تومان هوشمند با سیستم انتخاب پرنده + داخل تمام گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی: 6
هوشمند + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند با سیستم انتخاب پرنده + داخل تمام گالوانیزه + سنسور ارجینال
موتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغموتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغ 115,000 تومان گیربکس دار - موجودی: 9
گیربکس دار
کنترلر با کلیدهای تنظیم دستیکنترلر با کلیدهای تنظیم دستی 185,000 تومان 185,000 تومان با سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 17
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشیدستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی 150,000 تومان 150,000 تومان فوق هوشمند - موجودی: 181
فوق هوشمند
84 تایی استیل + کنترل با موبایل84 تایی استیل + کنترل با موبایل 670,000 تومان 660,000 تومان هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی: 5
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
252 تایی استیل + کنترل با موبایل252 تایی استیل + کنترل با موبایل 995,000 تومان 995,000 تومان هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی: 5
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرندهمشاهده و خریدزمان باقیمانده تا پایان تخفیف
1060.23:58:06
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 210,000 تومان 200,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 7
باسنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق + پیامکی
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 265,000 تومان 255,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 6
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر با کلیدهای تنظیم دستی
کنترلر با کلیدهای تنظیم دستی 185,000 تومان 185,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 17
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر ستر و هچر اتومات
کنترلر ستر و هچر اتومات 165,000 تومان 160,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 5
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی 150,000 تومان 150,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودفوق هوشمند - موجودی: 181
فوق هوشمند
42 تایی استیل
42 تایی استیل 480,000 تومان 480,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم انتخاب پرنده + داخل تمام گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی: 6
هوشمند + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند با سیستم انتخاب پرنده + داخل تمام گالوانیزه + سنسور ارجینال
84 تایی استیل + کنترل با موبایل
84 تایی استیل + کنترل با موبایل 670,000 تومان 660,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی: 5
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
126 تایی استیل + کنترل با موبایل
126 تایی استیل + کنترل با موبایل 710,000 تومان 700,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی: 15
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
168 تایی استیل + کنترل با موبایل
168 تایی استیل + کنترل با موبایل 830,000 تومان 800,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودداخل گالوانیزه بدون سیستم ارسال پیامک - موجودی: 15
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
داخل گالوانیزه بدون سیستم ارسال پیامک
210 تایی استیل + کنترل با موبایل
210 تایی استیل + کنترل با موبایل 950,000 تومان 900,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی: 12
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
252 تایی استیل + کنترل با موبایل
252 تایی استیل + کنترل با موبایل 995,000 تومان 995,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی: 5
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
420 تایی استیل + کنترل با موبایل
420 تایی استیل + کنترل با موبایل 1,300,000 تومان 1,250,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودداخل گالوانیزه بدون سیستم ارسال پیامک - موجودی: 13
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
داخل گالوانیزه بدون سیستم ارسال پیامک
504 تایی استیل + کنترل با موبایل
504 تایی استیل + کنترل با موبایل 1,420,000 تومان 1,420,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودداخل گالوانیزه بدون سیستم ارسال پیامک - موجودی: 8
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
داخل گالوانیزه بدون سیستم ارسال پیامک
588 تایی استیل + کنترل با موبایل
588 تایی استیل + کنترل با موبایل 1,600,000 تومان 1,500,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودداخل گالوانیزه بدون سیستم پیامکی - موجودی: 15
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
داخل گالوانیزه بدون سیستم پیامکی
1008 تایی استیل + کنترل با موبایل
1008 تایی استیل + کنترل با موبایل 2,500,000 تومان 2,300,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + سنسور ارجینال - موجودی: 8
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + سنسور ارجینال
1500 تایی استیل + کنترل با موبایل
1500 تایی استیل + کنترل با موبایل 3,100,000 تومان 2,950,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 4
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
1850 تایی استیل + کنترل با موبایل
1850 تایی استیل + کنترل با موبایل 3,500,000 تومان 3,150,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 3
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
2000 تایی استیل + کنترل با موبایل
2000 تایی استیل + کنترل با موبایل 3,800,000 تومان 3,400,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 4
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
3000 تایی استیل + کنترل با موبایل
3000 تایی استیل + کنترل با موبایل 5,500,000 تومان 5,000,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
4000 تایی استیل + کنترل با موبایل
4000 تایی استیل + کنترل با موبایل 6,800,000 تومان 6,300,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
12 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
12 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 1,600,000 تومان 1,500,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 6
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
24 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
24 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 2,500,000 تومان 2,400,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 4
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
32 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
32 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 3,700,000 تومان 3,500,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 6
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک 3,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک نرم - موجودی: 153
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 96 عددی تخم بلدرچین
شانه 96 عددی تخم بلدرچین 3,300 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک نرم - موجودی: 126
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 2عددی تخم شترمرغ
شانه 2عددی تخم شترمرغ 4,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک نرم - موجودی: 267
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول 3,300 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک نرم - موجودی: 565
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 25 عددی تخم بوقلمون
شانه 25 عددی تخم بوقلمون 4,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک نرم - موجودی: 447
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
سبد هچر دربدار 42 عددی
سبد هچر دربدار 42 عددی 7,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجوددربدار - قابل شستشو - بادوام - موجودی: 10
دربدار - قابل شستشو - بادوام
سبد هچر دربدار 84 عددی
سبد هچر دربدار 84 عددی 12,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجوددربدار - قابل شستشو - بادوام - موجودی: 229
دربدار - قابل شستشو - بادوام
موتور تا ظرفیت 210 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 210 عدد تخم مرغ 12,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 104
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 350 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 350 عدد تخم مرغ 45,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 3
گیربکس دار
موتور 1دور سفارشی تا 2000 عدد تخم مرغ
موتور 1دور سفارشی تا 2000 عدد تخم مرغ 95,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار 1دور فوق قوی - موجودی: 6
گیربکس دار 1دور فوق قوی
موتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغ 115,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 9
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 5000 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 5000 عدد تخم مرغ 160,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 12
گیربکس دار
المنت 300 وات میله ای
المنت 300 وات میله ای 7,900 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودمعمولی - موجودی: 356
ارجینال
معمولی
المنت 500 وات میله ای
المنت 500 وات میله ای 11,900 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودمعمولی - موجودی: 356
ارجینال
معمولی
پایه مخصوص نصب المنت
پایه مخصوص نصب المنت 5,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودجنس چینی (سرامیکی) - موجودی: 1368
جنس چینی (سرامیکی)
فن 12*12 بوشی
فن 12*12 بوشی 22,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبوش دار (بدون بلبرینگ) - موجودی: 37
بوش دار (بدون بلبرینگ)
فن 12*12بلبرینگی
فن 12*12بلبرینگی 25,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبلبرینگ دار - موجودی: 19
بلبرینگ دار
فن بلوور 18 سانتی
فن بلوور 18 سانتی 60,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودخطی 18 سانتی - موجودی: 0
خطی 18 سانتی
فن بلوور 30 سانتی
فن بلوور 30 سانتی 85,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودخطی 18 سانتی - موجودی: 18
خطی 18 سانتی
فن فوق قوی رادیال جوجه کشی
فن فوق قوی رادیال جوجه کشی 130,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودفن دوربالای رادیال - موجودی: 16
فن دوربالای رادیال
بوشن سر موتور
بوشن سر موتور 18,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودفولادی - موجودی: 408
فولادی
ترانس 24 ولت رطوبتساز
ترانس 24 ولت رطوبتساز 30,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودمنبع تغذیه صنعتی مرغوب - موجودی: 53
منبع تغذیه صنعتی مرغوب
رطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشی
رطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشی 30,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجوددارای led با رقص نور اتومات + پیزو قوی - موجودی: 3
دارای led با رقص نور اتومات + پیزو قوی
ماشین جوجه کشی صنعتی مشهد برق با 13 سال سابقه صادرات به کشور های همسایه دارای علامت استاندارد کالا میباشد
 دستگاه جوجه کشی در مشهد
قوانین کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . راهنمای سایت برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. ضمانت اصل بودن کالا کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
تایید
آدرس کارخانه شرکت مشهد برق: مشهد - میدان شهید فهمیده - شهرک صنعتی خین عرب - شهید طرحچی 1 - انتهای یاس2 - سمت چپ- اولین قطعه داخل خیابان 15 متری ستایش -پلاک 101 - مشهد برق
051-36081689
ارتباط مستقیم با مدیریت 09156851224 زنده دل
کانال تلگرام شرکت: mashhad_bargh@
telegram