شانه 25 عددی تخم بوقلمون
شانه 25 عددی تخم بوقلمون 3,800 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:580
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول 3,300 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:600
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک 2,500 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:352
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 96 عددی تخم بلدرچین
شانه 96 عددی تخم بلدرچین 3,300 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:600
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 2عددی تخم شترمرغ
شانه 2عددی تخم شترمرغ 4,500 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:275
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 200,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:22
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 255,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:12
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
سیستم کنترل پیامکی جوجه کشی
سیستم کنترل پیامکی جوجه کشی 150,000 تومان توضیحات بیشترفوق هوشمند - موجودی:182
فوق هوشمند
کنترلر با کلیدهای تنظیم کد7seg2
کنترلر با کلیدهای تنظیم کد7seg2 185,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:27
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر ستر و هچر کد7seg1
کنترلر ستر و هچر کد7seg1 165,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:21
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
جوجه کشی هوشمند 42 تایی
جوجه کشی هوشمند 42 تایی 470,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم انتخاب پرنده - موجودی:12
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی
هوشمند با سیستم انتخاب پرنده
جوجه کشی هوشمند 84 تایی
جوجه کشی هوشمند 84 تایی 650,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم انتخاب پرنده - موجودی:15
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی
هوشمند با سیستم انتخاب پرنده
جوجه کشی هوشمند 126 تایی
جوجه کشی هوشمند 126 تایی 770,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم کنترل پیامکی - موجودی:21
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی
جوجه کشی هوشمند 252 تایی
جوجه کشی هوشمند 252 تایی 1,060,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم کنترل پیامکی - موجودی:7
هوشمند
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی
جوجه کشی هوشمند 504 تایی
جوجه کشی هوشمند 504 تایی 1,420,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند - موجودی:9
هوشمند
جوجه کشی هوشمند 1500 تایی
جوجه کشی هوشمند 1500 تایی 2,850,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم کنترل پیامکی - موجودی:2
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی
جوجه کشی هوشمند 2000 تایی
جوجه کشی هوشمند 2000 تایی 4,000,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند - موجودی:1
هوشمند
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 200,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:22
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 255,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:12
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
جوجه کشی هوشمند 126 تایی
جوجه کشی هوشمند 126 تایی 770,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم کنترل پیامکی - موجودی:21
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی
سیستم کنترل پیامکی جوجه کشی
سیستم کنترل پیامکی جوجه کشی 150,000 تومان توضیحات بیشترفوق هوشمند - موجودی:182
فوق هوشمند
جوجه کشی هوشمند 84 تایی
جوجه کشی هوشمند 84 تایی 650,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم انتخاب پرنده - موجودی:15
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی
هوشمند با سیستم انتخاب پرنده
جوجه کشی هوشمند 504 تایی
جوجه کشی هوشمند 504 تایی 1,420,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند - موجودی:9
هوشمند
جوجه کشی هوشمند 252 تایی
جوجه کشی هوشمند 252 تایی 1,060,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم کنترل پیامکی - موجودی:7
هوشمند
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی
جوجه کشی هوشمند 42 تایی
جوجه کشی هوشمند 42 تایی 470,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم انتخاب پرنده - موجودی:12
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی
هوشمند با سیستم انتخاب پرنده
جوجه کشی هوشمند 2000 تایی
جوجه کشی هوشمند 2000 تایی 4,000,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند - موجودی:1
هوشمند
کنترلر با کلیدهای تنظیم کد7seg2
کنترلر با کلیدهای تنظیم کد7seg2 185,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:27
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
جوجه کشی هوشمند 1500 تایی
جوجه کشی هوشمند 1500 تایی 2,850,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم کنترل پیامکی - موجودی:2
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی
کنترلر ستر و هچر کد7seg1
کنترلر ستر و هچر کد7seg1 165,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:21
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک 2,500 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:352
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 2عددی تخم شترمرغ
شانه 2عددی تخم شترمرغ 4,500 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:275
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 96 عددی تخم بلدرچین
شانه 96 عددی تخم بلدرچین 3,300 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:600
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول 3,300 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:600
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 25 عددی تخم بوقلمون
شانه 25 عددی تخم بوقلمون 3,800 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:580
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
قوانین کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . راهنمای سایت برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. ضمانت اصل بودن کالا کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
 بیمه ایران   بیمه معلم  بیمه دانا بیمه کوثر به پرداخت
تایید
مشهد- بلوار وکیل آباد - بلوار امامت - امامت 40 -پلاک 120 - دفتر مرکزی فنی و مهندسی مشهد برق
051-36061976
051-36081689
ارتباط مستقیم با مدیریت 09156851224 زنده دل
aparatgooglefacebooktwiteryou