تایید

خرید و فروش دستگاه جوجه کشی فوق هوشمند و ماشین جوجه کشی تمام اتومات

کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرندهکنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 260,000 تومان 249,000 تومان با سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 89
باسنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق + پیامکی
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرندهکنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 320,000 تومان 305,000 تومان با سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 87
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
شانه 96 عددی تخم بلدرچینشانه 96 عددی تخم بلدرچین 3,300 تومان پلاستیک نرم - موجودی: 0
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
موتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغموتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغ تومان گیربکس دار - موجودی: 127
گیربکس دار
12 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل12 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 1,900,000 تومان 1,730,000 تومان هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 17
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
126 تایی استیل + کنترل با موبایل126 تایی استیل + کنترل با موبایل 1,100,000 تومان 1,050,000 تومان هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 8
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
کنترلر با کلیدهای تنظیم دستیکنترلر با کلیدهای تنظیم دستی 185,000 تومان 185,000 تومان با سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 0
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
42 تایی استیل 42 تایی استیل 725,000 تومان 700,000 تومان هوشمند + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 0
هوشمند + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
کنترلر ستر و هچر اتوماتکنترلر ستر و هچر اتومات 165,000 تومان 160,000 تومان با سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 0
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
رطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشیرطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشی 75,000 تومان دارای led با رقص نور اتومات + پیزو قوی - موجودی: 197
دارای led با رقص نور اتومات + پیزو قوی
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرندهمشاهده و خریدزمان باقیمانده تا پایان تخفیف
839.23:48:12
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 260,000 تومان 249,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 89
باسنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق + پیامکی
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 320,000 تومان 305,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 87
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر با کلیدهای تنظیم دستی
کنترلر با کلیدهای تنظیم دستی 185,000 تومان 185,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 0
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر ستر و هچر اتومات
کنترلر ستر و هچر اتومات 165,000 تومان 160,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی: 0
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی 150,000 تومان 150,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودفوق هوشمند - موجودی: 180
فوق هوشمند
42 تایی استیل
42 تایی استیل 725,000 تومان 700,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 0
هوشمند + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
84 تایی استیل + کنترل با موبایل
84 تایی استیل + کنترل با موبایل 1,000,000 تومان 950,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 15
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
126 تایی استیل + کنترل با موبایل
126 تایی استیل + کنترل با موبایل 1,100,000 تومان 1,050,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 8
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
168 تایی استیل + کنترل با موبایل
168 تایی استیل + کنترل با موبایل 1,295,000 تومان 1,225,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 10
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
210 تایی استیل + کنترل با موبایل
210 تایی استیل + کنترل با موبایل 1,410,000 تومان 1,340,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 17
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
252 تایی استیل + کنترل با موبایل
252 تایی استیل + کنترل با موبایل 1,550,000 تومان 1,485,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 12
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
420 تایی استیل + کنترل با موبایل
420 تایی استیل + کنترل با موبایل 1,990,000 تومان 1,870,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 13
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
504 تایی استیل + کنترل با موبایل
504 تایی استیل + کنترل با موبایل 2,330,000 تومان 2,100,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 9
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
588 تایی استیل + کنترل با موبایل
588 تایی استیل + کنترل با موبایل 2,490,000 تومان 2,250,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 14
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
1008 تایی استیل + کنترل با موبایل
1008 تایی استیل + کنترل با موبایل 3,600,000 تومان 3,300,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 13
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
1500 تایی استیل + کنترل با موبایل
1500 تایی استیل + کنترل با موبایل 4,350,000 تومان 3,900,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 5
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
1850 تایی استیل + کنترل با موبایل
1850 تایی استیل + کنترل با موبایل 4,900,000 تومان 4,250,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 9
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
2000 تایی استیل + کنترل با موبایل
2000 تایی استیل + کنترل با موبایل 5,200,000 تومان 4,500,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 6
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
3000 تایی استیل + کنترل با موبایل
3000 تایی استیل + کنترل با موبایل 7,200,000 تومان 6,700,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
4000 تایی استیل + کنترل با موبایل
4000 تایی استیل + کنترل با موبایل 8,500,000 تومان 7,850,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
12 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
12 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 1,900,000 تومان 1,730,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 17
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
24 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
24 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 2,935,000 تومان 2,800,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 4
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
32 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
32 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 4,000,000 تومان 3,850,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 15
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک 3,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک نرم - موجودی: 0
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 96 عددی تخم بلدرچین
شانه 96 عددی تخم بلدرچین 3,300 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک نرم - موجودی: 0
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 2عددی تخم شترمرغ
شانه 2عددی تخم شترمرغ 4,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک نرم - موجودی: 0
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول 3,300 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک نرم - موجودی: 0
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 25 عددی تخم بوقلمون
شانه 25 عددی تخم بوقلمون 4,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک نرم - موجودی: 0
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
سبد هچر دربدار 42 عددی
سبد هچر دربدار 42 عددی 10,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجوددربدار - قابل شستشو - بادوام - موجودی: 67
دربدار - قابل شستشو - بادوام
سبد هچر دربدار 84 عددی
سبد هچر دربدار 84 عددی 18,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجوددربدار - قابل شستشو - بادوام - موجودی: 278
دربدار - قابل شستشو - بادوام
موتور تا ظرفیت 210 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 210 عدد تخم مرغ 23,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 415
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 350 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 350 عدد تخم مرغ تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 299
گیربکس دار
موتور 1دور سفارشی تا 2000 عدد تخم مرغ
موتور 1دور سفارشی تا 2000 عدد تخم مرغ تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار 1دور فوق قوی - موجودی: 371
گیربکس دار 1دور فوق قوی
موتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغ تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 127
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 5000 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 5000 عدد تخم مرغ 280,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 21
گیربکس دار
المنت 300 وات میله ای
المنت 300 وات میله ای 9,900 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودمعمولی - موجودی: 316
ارجینال
معمولی
المنت 500 وات میله ای
المنت 500 وات میله ای 13,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودمعمولی - موجودی: 340
ارجینال
معمولی
پایه مخصوص نصب المنت
پایه مخصوص نصب المنت 5,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودجنس چینی (سرامیکی) - موجودی: 1279
جنس چینی (سرامیکی)
فن 12*12 بوشی
فن 12*12 بوشی 32,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبوش دار (بدون بلبرینگ) - موجودی: 189
بوش دار (بدون بلبرینگ)
فن 12*12بلبرینگی
فن 12*12بلبرینگی 35,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبلبرینگ دار - موجودی: 216
بلبرینگ دار
فن بلوور 18 سانتی
فن بلوور 18 سانتی 105,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودخطی 18 سانتی - موجودی: 87
خطی 18 سانتی
فن بلوور 30 سانتی
فن بلوور 30 سانتی 120,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودخطی 18 سانتی - موجودی: 11
خطی 18 سانتی
فن فوق قوی رادیال جوجه کشی
فن فوق قوی رادیال جوجه کشی 190,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودفن دوربالای رادیال - موجودی: 18
فن دوربالای رادیال
بوشن سر موتور
بوشن سر موتور 18,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودفولادی - موجودی: 271
فولادی
ترانس 24 ولت رطوبتساز
ترانس 24 ولت رطوبتساز 40,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودمنبع تغذیه صنعتی مرغوب - موجودی: 124
منبع تغذیه صنعتی مرغوب
رطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشی
رطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشی 75,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجوددارای led با رقص نور اتومات + پیزو قوی - موجودی: 197
دارای led با رقص نور اتومات + پیزو قوی
ماشین جوجه کشی صنعتی مشهد برق با 13 سال سابقه صادرات به کشور های همسایه دارای علامت استاندارد کالا میباشد
 دستگاه جوجه کشی در مشهد
قوانین کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . راهنمای سایت برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. ضمانت اصل بودن کالا کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
تایید
آدرس کارخانه شرکت مشهد برق: مشهد - میدان شهید فهمیده - خین عرب - شهید طرحچی 1 - انتهای یاس2 - سه راهی سمت چپ- اولین قطعه داخل خیابان 15 متری ستایش -پلاک 101 - مشهد برق
051-36081689 (7خط)
تلگرام : 09156851224 زنده دل
کانال تلگرام شرکت: mashhad_bargh@
telegram