دستگاه جوجه کشی فوق هوشمند مشهد برق

قبلی
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی
بعدی
جوجه کشی 420 تایی داخل استیل
جوجه کشی 420 تایی داخل استیل 1,250,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:0
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی 210 تایی داخل استیل
جوجه کشی 210 تایی داخل استیل 900,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:7
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی 168 تایی داخل استیل
جوجه کشی 168 تایی داخل استیل 800,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:12
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 200,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:21
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 255,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:34
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی 150,000 تومان توضیحات بیشترفوق هوشمند - موجودی:182
فوق هوشمند
کنترلر با کلیدهای تنظیم کد 7seg2
کنترلر با کلیدهای تنظیم کد 7seg2 185,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:19
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر ستر و هچر کد7seg1
کنترلر ستر و هچر کد7seg1 165,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:1
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
جوجه کشی هوشمند 42 تایی استیل
جوجه کشی هوشمند 42 تایی استیل 460,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم انتخاب پرنده + داخل تمام گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:3
هوشمند + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند با سیستم انتخاب پرنده + داخل تمام گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی هوشمند 84 تایی استیل
جوجه کشی هوشمند 84 تایی استیل 660,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:5
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی 126 تایی داخل استیل
جوجه کشی 126 تایی داخل استیل 700,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:0
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی 252 تایی داخل استیل
جوجه کشی 252 تایی داخل استیل 995,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:5
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی 504 تایی داخل استیل
جوجه کشی 504 تایی داخل استیل 1,420,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال + سیستم ارسال پیامک - موجودی:5
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال + سیستم ارسال پیامک
جوجه کشی 1008 تایی داخل استیل
جوجه کشی 1008 تایی داخل استیل 2,250,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + سنسور ارجینال - موجودی:0
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + سنسور ارجینال
جوجه کشی 1500 تایی داخل استیل
جوجه کشی 1500 تایی داخل استیل 2,700,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + سنسور ارجینال - موجودی:0
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + سنسور ارجینال
جوجه کشی 3000 تایی داخل استیل
جوجه کشی 3000 تایی داخل استیل 4,500,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی:3
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
جوجه کشی 3700 تایی داخل استیل
جوجه کشی 3700 تایی داخل استیل 5,500,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی:3
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
12 تایی شترمرغ داخل استیل
12 تایی شترمرغ داخل استیل 1,400,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی:5
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
24 تایی شترمرغ داخل استیل
24 تایی شترمرغ داخل استیل 2,280,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی:4
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
32 تایی شترمرغ داخل استیل
32 تایی شترمرغ داخل استیل 3,200,000 تومان توضیحات بیشترهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی:6
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک 2,500 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:206
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 96 عددی تخم بلدرچین
شانه 96 عددی تخم بلدرچین 3,300 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:578
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 2عددی تخم شترمرغ
شانه 2عددی تخم شترمرغ 4,500 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:267
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول 3,300 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:580
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 25 عددی تخم بوقلمون
شانه 25 عددی تخم بوقلمون 3,800 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:449
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
سبد هچر دربدار 42 عددی
سبد هچر دربدار 42 عددی 7,500 تومان توضیحات بیشتردربدار - قابل شستشو - بادوام - موجودی:132
دربدار - قابل شستشو - بادوام
سبد هچر دربدار 84 عددی
سبد هچر دربدار 84 عددی 12,000 تومان توضیحات بیشتردربدار - قابل شستشو - بادوام - موجودی:467
دربدار - قابل شستشو - بادوام
موتور تا ظرفیت 210 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 210 عدد تخم مرغ 12,000 تومان توضیحات بیشترگیربکس دار - موجودی:101
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 350 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 350 عدد تخم مرغ 45,000 تومان توضیحات بیشترگیربکس دار - موجودی:0
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 1200 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 1200 عدد تخم مرغ 65,000 تومان توضیحات بیشترگیربکس دار - موجودی:4
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغ 95,000 تومان توضیحات بیشترگیربکس دار - موجودی:0
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 5000 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 5000 عدد تخم مرغ 160,000 تومان توضیحات بیشترگیربکس دار - موجودی:0
گیربکس دار
لامپ مادون قرمز مادر مصنوعی
لامپ مادون قرمز مادر مصنوعی 47,000 تومان توضیحات بیشترمارک نور 250 وات تحت لیسانس اسرام - موجودی:113
مارک نور 250 وات تحت لیسانس اسرام
المنت 300 وات میله ای
المنت 300 وات میله ای 7,900 تومان توضیحات بیشترمعمولی - موجودی:384
ارجینال
معمولی
المنت 500 وات میله ای
المنت 500 وات میله ای 11,900 تومان توضیحات بیشترمعمولی - موجودی:357
ارجینال
معمولی
پایه مخصوص نصب المنت
پایه مخصوص نصب المنت 5,000 تومان توضیحات بیشترجنس چینی (سرامیکی) - موجودی:1427
جنس چینی (سرامیکی)
فن 12*12بلبرینگی
فن 12*12بلبرینگی 25,000 تومان توضیحات بیشتربلبرینگ دار - موجودی:35
بلبرینگ دار
فن 12*12 بوشی
فن 12*12 بوشی 22,000 تومان توضیحات بیشتربوش دار (بدون بلبرینگ) - موجودی:40
بوش دار (بدون بلبرینگ)
فن بلوور 18 سانتی
فن بلوور 18 سانتی 55,000 تومان توضیحات بیشترخطی 18 سانتی - موجودی:0
خطی 18 سانتی
فن بلوور 30 سانتی
فن بلوور 30 سانتی 70,000 تومان توضیحات بیشترخطی 18 سانتی - موجودی:27
خطی 18 سانتی
فن رادیال دستگاه جوجه کشی
فن رادیال دستگاه جوجه کشی 130,000 تومان توضیحات بیشترفن دوربالای رادیال - موجودی:28
فن دوربالای رادیال
شانه 96 عددی تخم بلدرچین
شانه 96 عددی تخم بلدرچین 3,300 تومان توضیحات بیشترپلاستیک نرم - موجودی:578
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 200,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:21
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 255,000 تومان توضیحات بیشتربا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:34
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
قوانین کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . راهنمای سایت برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. ضمانت اصل بودن کالا کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
 دستگاه جوجه کشی در مشهد
تایید
آدرس دفتر مرکزی: مشهد- بلوار وکیل آباد - بلوار امامت - امامت 40 -پلاک 120 - دفتر مرکزی فنی و مهندسی مشهد برق
آدرس کارخانه شرکت مشهد برق: مشهد - میدان شهید فهمیده - شهرک صنعتی خین عرب - شهید طرحچی 1 - انتهای یاس2 - سمت چپ- اولین قطعه داخل خیابان 15 متری - مشهد برق
051-36061976
051-36081689
ارتباط مستقیم با مدیریت 09156851224 زنده دل
کانال تلگرام شرکت: mashhad_bargh@
telegram
sitedesign