خرید و فروش دستگاه جوجه کشی فوق هوشمند و ماشین جوجه کشی تمام اتومات

شانه 96 عددی تخم بلدرچینشانه 96 عددی تخم بلدرچین 3,300 تومان پلاستیک نرم - موجودی:568
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرندهکنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 210,000 تومان 200,000 تومان با سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:17
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرندهکنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 265,000 تومان 255,000 تومان با سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:34
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
جوجه کشی 126 تایی داخل استیلجوجه کشی 126 تایی داخل استیل 710,000 تومان 700,000 تومان هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:12
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی هوشمند 42 تایی استیلجوجه کشی هوشمند 42 تایی استیل 480,000 تومان 470,000 تومان هوشمند با سیستم انتخاب پرنده + داخل تمام گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:3
هوشمند + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند با سیستم انتخاب پرنده + داخل تمام گالوانیزه + سنسور ارجینال
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشیدستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی 150,000 تومان فوق هوشمند - موجودی:182
فوق هوشمند
جوجه کشی هوشمند 84 تایی استیلجوجه کشی هوشمند 84 تایی استیل 670,000 تومان 660,000 تومان هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:5
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
کنترلر با کلیدهای تنظیم دستیکنترلر با کلیدهای تنظیم دستی 185,000 تومان 185,000 تومان با سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:17
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
جوجه کشی 252 تایی داخل استیلجوجه کشی 252 تایی داخل استیل 995,000 تومان 995,000 تومان هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:5
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی 504 تایی داخل استیلجوجه کشی 504 تایی داخل استیل 1,420,000 تومان 1,420,000 تومان هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال + سیستم ارسال پیامک - موجودی:5
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال + سیستم ارسال پیامک
کنترلر با کلیدهای تنظیم دستیمشاهده و خریدزمان باقیمانده تا پایان تخفیف
47.23:07:58
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرندهمشاهده و خریدزمان باقیمانده تا پایان تخفیف
47.23:07:58
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرندهمشاهده و خریدزمان باقیمانده تا پایان تخفیف
47.23:08:58
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 265,000 تومان 255,000 تومان توضیحاتموجودبا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:34
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده
کنترلر فوق هوشمند با انتخاب پرنده 210,000 تومان 200,000 تومان توضیحاتموجودبا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:17
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور ارجینال انگلیسی + سیستم پیامکی
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر با کلیدهای تنظیم دستی
کنترلر با کلیدهای تنظیم دستی 185,000 تومان 185,000 تومان توضیحاتموجودبا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:17
با سنسور ارجینال انگلیسی وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
کنترلر ستر و هچر اتومات
کنترلر ستر و هچر اتومات 165,000 تومان توضیحاتموجودبا سنسور چینی مانند سایر همکاران - موجودی:0
با سنسور چینی مانند سایر همکاران
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی 150,000 تومان توضیحاتموجودفوق هوشمند - موجودی:182
فوق هوشمند
جوجه کشی هوشمند 42 تایی استیل
جوجه کشی هوشمند 42 تایی استیل 480,000 تومان 470,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند با سیستم انتخاب پرنده + داخل تمام گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:3
هوشمند + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند با سیستم انتخاب پرنده + داخل تمام گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی هوشمند 84 تایی استیل
جوجه کشی هوشمند 84 تایی استیل 670,000 تومان 660,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:5
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی 126 تایی داخل استیل
جوجه کشی 126 تایی داخل استیل 710,000 تومان 700,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:12
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی 168 تایی داخل استیل
جوجه کشی 168 تایی داخل استیل 830,000 تومان 800,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:12
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی 210 تایی داخل استیل
جوجه کشی 210 تایی داخل استیل 920,000 تومان 900,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:7
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی 252 تایی داخل استیل
جوجه کشی 252 تایی داخل استیل 995,000 تومان 995,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:5
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی 420 تایی داخل استیل
جوجه کشی 420 تایی داخل استیل 1,250,000 تومان 1,250,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:10
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی 504 تایی داخل استیل
جوجه کشی 504 تایی داخل استیل 1,420,000 تومان 1,420,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال + سیستم ارسال پیامک - موجودی:5
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال + سیستم ارسال پیامک
جوجه کشی 588 تایی داخل استیل
جوجه کشی 588 تایی داخل استیل 1,500,000 تومان 1,500,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال - موجودی:12
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + داخل گالوانیزه + سنسور ارجینال
جوجه کشی 1008 تایی داخل استیل
جوجه کشی 1008 تایی داخل استیل 2,250,000 تومان 2,250,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + سنسور ارجینال - موجودی:8
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + سنسور ارجینال
جوجه کشی 1500 تایی داخل استیل
جوجه کشی 1500 تایی داخل استیل 2,900,000 تومان 2,900,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی:4
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
جوجه کشی 1850 تایی داخل استیل
جوجه کشی 1850 تایی داخل استیل 3,000,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی:5
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
جوجه کشی 2000 تایی داخل استیل
جوجه کشی 2000 تایی داخل استیل 3,300,000 تومان 3,300,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی:5
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
جوجه کشی 3000 تایی داخل استیل
جوجه کشی 3000 تایی داخل استیل 4,500,000 تومان 4,500,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی:3
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
جوجه کشی 4000 تایی داخل استیل
جوجه کشی 4000 تایی داخل استیل 6,300,000 تومان 6,000,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی:3
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
12 تایی شترمرغ داخل استیل
12 تایی شترمرغ داخل استیل 1,400,000 تومان 1,400,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی:4
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
24 تایی شترمرغ داخل استیل
24 تایی شترمرغ داخل استیل 2,280,000 تومان 2,250,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی:4
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
32 تایی شترمرغ داخل استیل
32 تایی شترمرغ داخل استیل 3,200,000 تومان 3,200,000 تومان توضیحاتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی:6
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک 2,500 تومان توضیحاتموجودپلاستیک نرم - موجودی:185
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 96 عددی تخم بلدرچین
شانه 96 عددی تخم بلدرچین 3,300 تومان توضیحاتموجودپلاستیک نرم - موجودی:568
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 2عددی تخم شترمرغ
شانه 2عددی تخم شترمرغ 4,500 تومان توضیحاتموجودپلاستیک نرم - موجودی:267
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول 3,300 تومان توضیحاتموجودپلاستیک نرم - موجودی:574
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
شانه 25 عددی تخم بوقلمون
شانه 25 عددی تخم بوقلمون 3,800 تومان توضیحاتموجودپلاستیک نرم - موجودی:449
پلاستیک سخت
پلاستیک نرم
سبد هچر دربدار 42 عددی
سبد هچر دربدار 42 عددی 7,500 تومان توضیحاتموجوددربدار - قابل شستشو - بادوام - موجودی:117
دربدار - قابل شستشو - بادوام
سبد هچر دربدار 84 عددی
سبد هچر دربدار 84 عددی 12,000 تومان توضیحاتموجوددربدار - قابل شستشو - بادوام - موجودی:467
دربدار - قابل شستشو - بادوام
موتور تا ظرفیت 210 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 210 عدد تخم مرغ 12,000 تومان توضیحاتموجودگیربکس دار - موجودی:90
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 350 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 350 عدد تخم مرغ 45,000 تومان توضیحاتموجودگیربکس دار - موجودی:0
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 1200 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 1200 عدد تخم مرغ 70,000 تومان توضیحاتموجودگیربکس دار - موجودی:2
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغ 95,000 تومان توضیحاتموجودگیربکس دار - موجودی:0
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 5000 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 5000 عدد تخم مرغ 160,000 تومان توضیحاتموجودگیربکس دار - موجودی:0
گیربکس دار
المنت 300 وات میله ای
المنت 300 وات میله ای 7,900 تومان توضیحاتموجودمعمولی - موجودی:370
ارجینال
معمولی
المنت 500 وات میله ای
المنت 500 وات میله ای 11,900 تومان توضیحاتموجودمعمولی - موجودی:357
ارجینال
معمولی
پایه مخصوص نصب المنت
پایه مخصوص نصب المنت 5,000 تومان توضیحاتموجودجنس چینی (سرامیکی) - موجودی:1406
جنس چینی (سرامیکی)
فن 12*12بلبرینگی
فن 12*12بلبرینگی 25,000 تومان توضیحاتموجودبلبرینگ دار - موجودی:30
بلبرینگ دار
فن 12*12 بوشی
فن 12*12 بوشی 22,000 تومان توضیحاتموجودبوش دار (بدون بلبرینگ) - موجودی:39
بوش دار (بدون بلبرینگ)
فن بلوور 18 سانتی
فن بلوور 18 سانتی 60,000 تومان توضیحاتموجودخطی 18 سانتی - موجودی:0
خطی 18 سانتی
فن بلوور 30 سانتی
فن بلوور 30 سانتی 85,000 تومان توضیحاتموجودخطی 18 سانتی - موجودی:18
خطی 18 سانتی
فن فوق قوی رادیال جوجه کشی
فن فوق قوی رادیال جوجه کشی 130,000 تومان توضیحاتموجودفن دوربالای رادیال - موجودی:27
فن دوربالای رادیال
ماشین جوجه کشی صنعتی مشهد برق با 13 سال سابقه صادرات به کشور های همسایه دارای علامت استاندارد کالا میباشد
 دستگاه جوجه کشی در مشهد
قوانین کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . راهنمای سایت برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. ضمانت اصل بودن کالا کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
تایید
logo-samandehi
آدرس کارخانه شرکت مشهد برق: مشهد - میدان شهید فهمیده - شهرک صنعتی خین عرب - شهید طرحچی 1 - انتهای یاس2 - سمت چپ- اولین قطعه داخل خیابان 15 متری ستایش -پلاک 101 - مشهد برق
051-36081689
ارتباط مستقیم با مدیریت 09156851224 زنده دل
کانال تلگرام شرکت: mashhad_bargh@
telegram